ПРОЕКТЪТ

През ноември 2011г., екипът на Хабитат СБС – университетски преподаватели и експерти в областта на управлението на отпадъци, нетъкания текстил, строителните материали и изолации и енергийна ефективностразработва и внася предложение за финансиране на проект “Топлоизолационни материали от текстилни отпадъци – разработване на иновативен продукт и технология за неговото производство” по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”, по Оперативна програма„ Развитие на конкурентноспособността на българската икономика.

Договорът с Управляващия орган на Оперативната програма за изпълнение на проекта е подписан през февруари 2013г. Основните дейности по проекта са:

  • Администриране и управление на проекта.
  • Разработване на план за създаването на алтернативни топлоизолационни продукти (ТИП)
  • Лабораторни и технологични изследвания за създаване на иновационните продукти
  • Прогнозен анализ за жизнения цикъл (LCA) и на разходите по време на жизнения цикъл (LCC) на иновационния продукт
  • Изработване на икономическа и финансова оценка на разработвания иновативен продукт и технохологията за производството му
  • Създаване на опитни образци-прототипи на оптимизираните ТИП и функционално моделиране с демонстрации на приложението им в експериментално жилище
  • Детайлно разработване на технология за произдоство на иновативния изолационен материал
  • Проучвания и действия за защита на интелектуалната собственост на национално и международно ниво
  • Изработване на пазарен анализ и маркетингов план за реализация на иновативния продукт
  • Популяризиране на иновативния продукт

Защо топлоизолация от текстилни отпадъци?

Стремежът на Хабитат е да се осигуряват скромни жилища за социално слаби домакинства и семейства в риск с възможно най-ниски инвестиционни разходи, но в същото време осигуряващи достойни условия за живот и евтина поддръжка. Водена от тази цел, организацията търси приемливи решения за намаляване цената на жилищата при запазване на техния комфорт и достъпност. Едно перспективно направление е използването на отпадъците като суровина за производството на топлоизолационни материали. Като изключително подходящи са идентифицирани отпадъците от текстилната промишленост, със следните кодове съгласно Наредба No 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците: 04 02 21 отпадъци от необработени текстилни влакна; 04 02 22 отпадъци от обработени текстилни влакна, както и текстилни опаковки с код 15 01 09. По данни от НСИ, за 2013 г. само 5 % от генерираните текстилни отпадъци са предадени за оползотворяване, а от тях 16,6 % са изнесени извън страната. Към производствените текстилни отпадъци могат да се добавят и разделно събирани текстилни материали от битови отпадъци с код 20 01 11 (напр. стари дрехи), които сега постъпват в общите битови отпадъци и за които няма точни данни, но с повишаването на жизнения стандарт, тяхното количество постоянно нараства.

Проведеният анализ показва наличието на свободен ресурс, който може да бъде използван за създаването на евтин изолационен материал, допринасящ за постигане както целите, поставени от новата Рамкова Директива за управление на отпадъците 2008/ 98/ ЕС, така и изискванията за устойчиво използване на природните ресурси, поставени с Регламент No 305/ 2011 на ЕК (09. 03. 2011) и залегнали в „Пътната карта за ресурсно-ефективна Европа“, публикувана от ЕК на 20. 09. 2011г.