Втора разновидност на ТИПРОТ – ТИПРОТ 2

ТИПРОТ 2 се произвежда по технологията „нагъване – термофиксиране (тип „STRUTO”)“, в резултат на което се получава нетъкан текстил с перпендикулярно разположени влакна. Принципната разлика с технологията на ТИПРОТ 1 е наличието на модул за нагъване на ватката, в резултат на което се образува обемно изделие с влакна разположени напречно на основата. Първоначално се образува настил, който, с помощта на специално нагъващо дисково приспособление, образува гънки върху транспортната лента, която е свързана с камера за термообработка. Там става слепването на основата на гънката към носещ иглонабит нетъкан текстил с площна маса 100 г/м2. Следва охлаждане и втвърдяване. Влакнестият слой, създаден с помощта на този метод, показва значително повишена устойчивост на натиск и деформация, и висока степен на възстановяване след натоварване.

Схема на процеса на производство на ТИПРОТ 2
Съществени характеристики

ТИПРОТ се отличава с влакнеста структура, при които пространството между влакната е заето от въздух. В статични условия въздухът има много ниска топлопроводност, т.е. той е добър термоизолатор. От най-голямо значение за топлоизолационната способност на ТИПРОТ са структурата (намаляване на конвекцията на въздуха) и обемната плътност, но и съставът на влакната и техните топлофизични свойства. При ТИПРОТ не е в сила линейна зависимост между обемната плътност и коефициента на топлопроводност.

Параметрите на състава и структурата на ТИПРОТ са така оптимизирани, че да се постигне нисък коефициент на топлопроводност при добри строително-технически свойства – табл.1.
Стойността на коефициента на топлопроводност за всеки прототип е определена въз основа на измервания върху 3 (три) различни пробни образеца, взети в началото, в средата и в края на процеса на производство на всеки от 500-те квадратни метра ТИПРОТ 1 И ТИПРОТ 2. Коефициентът на топлопроводност е определен и протоколиран съгласно БДС EN 12 667 за следните условия: средна температура +10оС и равновесна влажност на пробите при относителна влажност на въздуха 50%.


Коефициентът на топлопроводност на ТИПРОТ от порядъка на 0,036 – 0, 038W/m.Kг, и го характеризира като много ефективен топлоизолационен материал, подходящ за топлоизолиране на ограждащи елементи в сгради – табл.1.
При тези топлотехнически свойства, 2 или 3 слоя топлоизолация с ТИПРОТ (при дебелина 45 mm) позволяват постигане (и надвишаване) на референтните стойности на коефициента на топлопреминаване на ограждащите елементи, заложени в Наредба No 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.
Сред добрите топлотехнически свойства на ТИПРОТ следва да се подчертае и тяхната висока пропускливост на водни пари, което позволява стената да„диша“ – табл.1

Табл.1. Съществени характеристики на ТИПРОТ
Област на приложение

За ТИПРОТ като най-перспективен се очертава начинът на топлоизолиране, при който топлоизолацията се монтира от вътрешната страна на ограждащите елементи (стени, покриви и подове) на сгради с ниска или средна екплоатационна влажност, с цел повишаване на енергийната им ефективност (при съществуващи сгради) или постигането на нормативните изисквания при проектиране на нови сгради. Особено подходящо е това решение при сгради със сезонно обитаване, поради възможността бързо да се постигат параметрите на желания микроклимат.
Полагането на топлоизолация от вътрешната страна има следните предимства:

 •  лесно за изпълнение, включително от ниско квалифицирана работна ръка;
 • възможност за използване на системи за сухо строителство;
 • липса на мокри процеси;
 • липса на необходимост от скеле;
 • липса на ефект„на кръпки“по фасадите на многофамилните сгради, когато само част от жилищата се топлоизолират;
 • бързо изпълнение;
 •  по-бързо затопляне на помещенията през зимата;
 • по-голяма дълготрайност на топлоизолацията, тъй като е защитена от атмосферни влияния и др.

Сред недостатъците могат да се изтъкнат необходимостта от монтиране на пароизоалационна мембрана в много от случаите, известно редуциране на полезната площ на помещенията, незащитеност на носещата конструкция на сградата от температурните колебания, не се избягват някои топлиннимостове и др. За преодоляване на тези недостатъци е възможно използването на ТИПРОТ и в топлоизолационни системи от външната страна на ограждащите
елементи, но тогава е необходимо да се предприемат мерки за елиминиране на опасността от гниене на органичните влакна, от развитие на плесени и гъбички при навлажняване и достъпа на насекоми и гризачи, например:

 • полагане на водонепропусклива, но въздухопроницаема мембрана;
 • твърдо (недеформируемо) фасадно покритие от типа на окачени фасади и/или фасадни обшивки или лицева зидария/облицовка;
 • друг топлоизолационен материал при цокъла и др. п. ТИПРОТ може да се прилага като междинен слой в панели тип„сандвич“, когато няма високи изисквания за тяхната граница на огнеустойчивост, т.е. в
  този случай ТИПРОТ не може да замени минералната вата, а по-скоро пенопластите, използвани за тази цел.

ТИПРОТ са подходящи за следните типове сгради:

 •  жилищни сгради – еднофамилни и многофамилни;
 •  търговски обекти;
 • обществени сгради.

ТИПРОТ могат да бъдат полагани върху:

 • зидани стени от керамични тухли и блокове, варосиликатни тухли, бетонни и газобетонни блокове;
 • монолитни стени от стоманобетон, при положение, че влажността им е под 4%;
 • дървени обшивки и плоскости от дървесни частици, при положение, че се осигури вентилиране и защита от атмосферни валежи;
 • подове и покривни плочи с конструкция от монолитен стоманобетон (с влажност под 4%, ако са директно положени върху пода);
 • покриви с дървена носеща конструкция, при които е осигурена вентилацията.
Правила за здравословни и безопасни условия на труд

ТИПРОТ са безопасни при монтаж и експлоатация, когато се спазват някои елементарни предохранителни мерки:

 • ТИПРОТ трябва да се складират така, че да се предпазват от повреждане, в това число и от проникване на влага;
 • При рязане на ТИПРОТ трябва да се използва ножица или равна подложка и остър нож с назъбено лезвие. Да не се изполва трион и да не се разкъсва рулото.
 • На работното място трябва да се осигури добра естествена вентилация.
 • Когато се работи в затворени и недостатъчно проветриви помещения, е препоръчително да се ползват защитни очила и евентуално, маска за дишане (при опасност от проява на алергична реакция).
 • ТИПРОТ не са дразнещи за кожата на ръцете. Ако при работа с ТИПРОТ се усеща сърбеж на кожата, мястото да не се чеше, а да се изплакне обилно със студена вода.
 • Работното място трябва да се почиства редовно, за да не се вдига прах. За почистване е препоръчително да се използва прахосмукачка вместо метла.
 • Не е допустимо пушенето или извършването на технологични операции (например заваряване, газопламъчно лепене и др.п.), при които се използва топлина или се работи с пламък, в близост до монтирани и/или складирани ТИПРОТ.
Безопасност при пожар

При нетретираните с антипирени ТИПРОТ, те се класифицират като клас Е (горими продукти със значителен принос към неконтролирано горене), но могат да се декларират (без изпитване) от клас F – за горими продукти без определени характеристики за реакция на огън).

За повишаване на огнеустойчивостта на изолираните елементи се препоръчва финишно покритие от вътрешната страна на стената с гипсокартон или гипсофазер (класове А1 или А2), едно- или двуслойно, в зависимост от желания показател за огнеустойчивост. По този начин се осигурява приложението на ТИПРОТ в сгради със степен на огнеустойчивост IV и V.

При третиране с антипирени, например на основата на цикличен олигомер фосфонат (до 15% по маса), ТИПРОТ могат да бъдат класифицирани като клас C (трудногорими продукти с ограничен принос за неконтролирано горене), което би позволило използването им и в сгради с по-високи изисквания за огнеустойчивост на ограждащите елементи.

Екологични характеристики

ТИПРОТ са топлоизолационни продукти, произведени от отпадъци (вместо от природни суровини) по почти безотпадна технология с ниска енергоемкост (под 0,8 kWh/m2), което ги прави продукт с много ниско потребление на ресурси и енергия. В същото време благодарение на отличната си топлоизолационна способност те допринасят за повишаване на енергийната ефективност на сградите.
За оценка на въздействието върху околната среда е извършен подробен сравнителен анализ на жизнения цикъл (LCA), в съответствие с изискванията на БДС ЕN 15804 и БДС ISO 21930, на 10 разновидности на ТИПРОТ с различен състав и свойства, произведени по различни технологии.

Обхватът на LCA e„cradle-to-grave“, т.е. разглежда се продуктът от добива на суровините през неговото производство, влагането му в сградата, периода на екплоатация и неговия демонтаж (при разрушаване на сградата), като накрая се оценява дали отпадъкът от разглеждания продукт подлежи на оползотворяване (рециклиране) или следва да бъде обезвреден (депониран) – фиг. 1

Фиг. 1. Продуктова система и жизнен цикъл на топлоизолационните материали (по БДС EN 15643-2)

За „функционална единица” (ФЕ) при LCA е избрана единица топлинно съпротивление R= 1 m2K/W, към която е отнесена информацията за въздействията на отделните качествени и количествени индикатори, и към която са направени последващите анализи, за да се преодолее неудобството на продукти с различна дебелина и обемна плътност, и съответно – различни топлоизолационни 
свойства.

 Като критерии за оценка са идентифицирани коефициентът на топлопроводност (изразен като еквивалентна дебелина на ТИПРОТ, cm), съдържанието на рециклирани влакна от текстилни отпадъци (%), енергоемкостта (kWh/m2) и рециклируемостта на ТИПРОТ в края на жизнения цикъл (висока, средна, ниска).
Друг директен енергиен критерий е свързан с потреблението на горива, като той има отношение към емисииите от парникови газове (GWP, kg CO2 eqv./ m2), еутрофикацията(kg PO4-eqv./m2), вкиселяването на почвата(kg SO2-eqv./m2) и създаването на фотохимичен озон (POCP, kg C2H2-eqv./m2).Влиянието на отделните критерии е илюстрирано на фиг. 2.

Фиг. 2. Приноси на отделните критерии към общата оценка за въздействие върху околната среда на различни видовеТИПРОТ

При спазване на условията за съхранение, инсталиране и екплоатация, не съществуват опасност за здравето на хората и на околната среда по време на строително-монтажни работи и експлоатация на жилищата – при ТИПРОТ няма отделяне на токсичен газ; емисии на опасни вещества, летливи органични съединения (VOC – ЛОС), парникови газове или опасни частици във въздуха вътре или навън; няма и емисия на опасни излъчвания.

Поради спецификата на суровината, съществува риск от развитие на плесенни гъби от най-разпространените щамове, които се развиват в жилищата – Aspergillus niger, Aspergillus fumigates, Trichoderma viride и Penicillium sp. При поява на влажност, по-висока от равновесната при нормални условия на екплоатация следва да се осигурят условия (проветряване, изсушаване) за изсъхване на ТИПРОТ, за да се предотврати образуването на пласенните гъби. Най- ефикасна защита на ТИПРОТ от споменатите щамове е чрез унищожаване на микроорганизмите с вещества, наричани антимикробни /биоциди/, които се включват в химическа реакция в клетъчната мембрана и по този начин спират метаболитния процес на микроорганизма. Едни от най-поливалентните продукти, които не съдържат хлор и са най- малко опасни за околната среда и здравето на човека, са кватернизираните амониеви соли.

Производството на ТИПРОТ се отличава с малко количество на производствените отпадъци – под 1% по маса. Те са предимно под формата на влакна и следва да се управляват като неопасни отпадъци – да се събират посредством въздуховоди и да се опаковат под формата на бали. Те имат висок енергиен потенциал и биха могли да се използват за гориво (като RDF), като се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 на ЗУО за извърщване на дейност с код R1 (Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия.). Монтирането на ТИПРОТ трябва да е предшествано от предварително разкрояване с подходящи средства за изрязване, с оглед минимизиране на строителните отпадъци. Тези строителни отпадъци от ТИПРОТ могат да се събират разделно под код 170604 (изолационни материали). При премахване на строеж, в който са използвани ТИПРОТ, те могат да се демонтират и да се подложат на подготовка за повторна употреба или рециклиране.